You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Brugerbetingelser

PERI – vilkår og brugerbetingelser af peri.dk
Gældende fra 20. juni 2016

Grundlæggende
PERI SE med hovedkontor i Tyskland, Rudolf-Diesel-Straße, 89264 Weißenhorn, (i det følgende benævnt PERI) tilbyder sine kunder (i det følgende benævnt brugere) muligheden for at besøge hjemmesiden www.peri.dk (i det følgende benævnt PERI’s hjemmeside).

 1. Anvendelsesområde
  1. PERI's vilkår og betingelser for brug af PERI's hjemmeside (i det følgende benævnt brugerbetingelser) supplerer de generelle forretningsbetingelser, der altid gælder for PERI, når der indgås kontrakter (i det følgende benævnt salgs- og lejebetingelser). Her kan du downloade vores Salgs- og lejebetingelser. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse brugerbetingelser og PERI's salgs- og lejebetingelser, har disse vilkår og betingelser forrang. Disse betingelser er en oversættelse af den originale tyske version. Fortolkningen af disse vilkår og betingelser skal altid være baseret på den originale tyske version.
  2. Disse vilkår og betingelser gælder kun for brugen af domænet www.peri.dk. Der gælder særlige vilkår for brug af andre hjemmesider og domæner, der tilbydes af PERI.
  3. Særlige brugerbetingelser gælder for apps, webbaserede applikationer og software, der leveres af PERI: PERI's brugerbetingelser for apps og webbaserede applikationer og brugerbetingelser for myPERI-portalen (i det følgende samlet benævnt andre PERI Brugerbetingelser). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse brugerbetingelser og andre PERI Brugerbetingelser, gælder andre PERI Brugerbetingelser.
  4. Øvrige forretningsforhold vil ikke blive påvirket af disse betingelser.
  5. Ved at bruge PERI’s hjemmeside, erklærer brugeren sig herved indforstået med gyldigheden af disse vilkår og betingelser.
    
 2. Beskyttelsesklausul
  Medmindre der udtrykkeligt indgås en anden skriftlig aftale, er det udelukkende disse vilkår og betingelser, der gælder ved brug af PERI’s hjemmeside. Andre bestemmelser, især brugerens generelle vilkår og betingelser, skal ikke udgøre en del af kontrakten, selv ikke om PERI ikke udtrykkeligt modsiger dem.
   
 3. PERI tjenester og adgangsrettigheder til PERI’s hjemmeside
  1. På hjemmesiden giver PERI både
   - information om PERI produkter og projekter i form af illustrationer, gengivelser, tegninger og fotografisk dokumentation, grafik (herefter henvist til med fællesbetegnelsen “Billeder”) og tekster samt
   - software i form af webbaserede applikationer (i det følgende sammenfattet som Information og Software), som brugeren frit kan downloade eller hente.
  2. Alle billeder er øjebliksbilleder. PERI er ikke forpligtet til at skildre alle enkeltdele og elementer af PERI produkter på billeder.
  3. Ved at stille oplysninger og software til rådighed giver PERI ikke brugeren en ubegrænset og uoverdragelig ret til at bruge oplysninger og software som aftalt eller, i mangel af aftale, til formålet med denne PERI internettjeneste.
    
 4. Formål med hjemmesiden
  Formålet med PERI's hjemmeside er at give brugeren information.
   
 5. Brugerrettigheder
  1. Medmindre andre af PERI's brugerbetingelser har forrang, er brugen af PERI's hjemmeside og de oplysninger og den software, som PERI har lagt ud på den, underlagt disse brugerebetingelser.
  2. Brugeren har ikke lov til at sælge eller lease PERI’s hjemmeside, informationer eller software eller give licens til tredjepart. Medmindre andet er tilladt af ufravigelige lovbestemmelser, kan brugeren ikke ændre, udvikle eller oversætte information og software eller fjerne dele heraf.
  3. Oplysningerne og softwaren på PERI's hjemmeside er beskyttet i henhold til ophavsretslove, internationale ophavsretlige traktater og andre love og traktater om intellektuel ejendomsret. Brugeren skal overholde disse love og må især ikke fjerne alfanumeriske koder, varemærker og ophavsretlige mærker fra oplysningerne og softwaren eller kopier heraf. Derudover gælder §§ 69a ff. i ophavsretsloven (UrhG - Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte).
  4. Oplysninger, mærkenavne og andet indhold må ikke kopieres, reproduceres, udlejes, anvendes, suppleres eller på anden måde udnyttes uden forudgående skriftligt samtykke fra PERI.
  5. Brugen af PERI's hjemmeside er for øjeblikket ikke tidsbegrænset.
    
 6. Brugerens forpligtelser
  1. Ved brug af PERI’s hjemmeside må brugeren ikke
   1. overtræde god praksis
   2. krænke ophavsretten eller beskyttelsen af industriel og anden ejendom
   3. overføre virus, trojanske heste eller andre programmer, der kan skade softwaren.
  2. Brugeren er forpligtet til at installere sikkerhedsforanstaltninger og anti-virus software på sin enhed(er).
    
 7. Garantier
  1. PERI giver ingen garantier eller forsikringer. I særdeleshed garanterer PERI ikke, at oplysningerne på PERI's hjemmeside er korrekte.
  2. PERI giver ingen garanti for, at PERI's hjemmeside er tilgængelig på alle tidspunkter eller at den er fri for tekniske fejl.
    
 8. Hyperlinks
  PERI's hjemmeside kan indeholde hyperlinks til tredjeparter. PERI påtager sig intet ansvar for indholdet af tredjepartswebsteder og gør ikke indholdet af disse websteder til sit eget, da PERI ikke kontrollerer de linkede oplysninger og derfor ikke er ansvarlig for indholdet og oplysningerne deri. Brugen af hyperlinks sker derfor på egen risiko.
   
 9. Ansvar for juridiske og materielle fejl
  Hvis oplysningerne og softwaren på PERI's hjemmeside er gratis for brugeren, påtages der intet ansvar for juridiske eller materielle fejl i oplysningerne og softwaren - især nøjagtighed, fejlfrihed, frihed fra tredjeparts beskyttelse og ophavsret, fuldstændighed og/eller anvendelighed - undtagen i tilfælde af ondsindet hensigt.
   
 10. Andet ansvar, virus
  1. PERI's ansvar for juridiske og materielle mangler er baseret på bestemmelserne i afsnit 9 i brugerbetingelserne. Ellers er PERI ikke ansvarlig på nogen måde, medmindre der er et obligatorisk ansvar i henhold til den tyske produktansvarslov (Produkthaftungsgesetz) på grund af forsæt, grov uagtsomhed, død, personskade eller sundhedsskade, overtagelse af en designgaranti, ondsindet fortielse af en defekt eller overtrædelse af vigtige kontraktlige forpligtelser. Erstatning for skader som følge af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er dog beløbsmæssigt begrænset til de forudsigelige skader, som normalt opstår i kontrakter, medmindre der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed.
  2. PERI bestræber sig konstant på at holde PERI-hjemmesiden fri for virus, men kan ikke garantere virusfrihed. Før download af information og software skal brugeren derfor træffe passende sikkerhedsforanstaltninger og virusscanninger for at beskytte sin egen computer mod virus og for at forhindre spredning af virus til PERI-webstedet
  3. Bestemmelserne under 10.1 og 10.2 ovenfor medfører ikke nogen ændring i bevisbyrden til skade for brugeren.
  4. Hvis PERI har begrænset eller intet ansvar, gælder dette også for PERI's juridiske repræsentanter, medarbejdere og stedfortrædere.
    
 11. Udvikling / ophør
  1. PERI er ikke forpligtet til at videreudvikle eller forbedre PERI’s hjemmeside og den information og software der leveres til brugeren.
  2. PERI forbeholder sig også retten til at opsige bestemmelserne på PERI’s hjemmeside til enhver tid og uden begrundelse.
    
 12. Privatlivspolitik
  Regler om databeskyttelse kan findes i privatlivspolitikken, der kan findes her: Privatlivspolitik
   
 13. Ændring af brugerbetingelser
  PERI forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid. Der vil ikke være udtrykkelig henvisning til ændring af vilkår og betingelser for brug.
   
 14. Lovvalg
  Kun det juridiske system i Forbundsrepublikken Tyskland gælder; CISG (International Sales Convention) gælder ikke.
   
 15. Værneting for tvister
  1. Værneting for alle kontraktlige tvister er PERI SE, Rudolf-Diesel-Straße, 89264 Weißenhorn, TYSKLAND. Ovenstående bestemmelse gælder kun,   hvis brugeren ikke er en kunde i henhold til § 13 I BGB (den tyske borgerlige lovbog).
  2. PERI forbeholder sig ret til at anlægge sag i brugerens retskreds.
    
 16. Betalingssted
  Betalingsted er PERI SE, Rudolf-Diesel-Strasse, 89264 Weissenhorn, Tyskland.
   
 17. Kontaktoplysninger
  Spørgsmål om brugen af PERI’s hjemmeside skal sendes til info@peri.dk