You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI Vilkår og betingelser for brug af peri.dk
gyldig fra 20. juni 2016

Formålsparagraf

PERI Danmark A/S, Greve Main 26, 2670 Greve, (herefter henvist til som “PERI”) tilbyder entreprenører og kunder (herefter henvist til med fællesbetegnelse som “Bruger”) under domænet www.peri.dk (herefter henvist til som “PERI hjemmeside”).

1.     Anvendelsesområde
1.1
“PERI Vilkår og betingelser for brug af peri.dk” (herefter også henvist til som “Vilkår og betingelser”) supplerer de generelle Salgs- og lejebetingelser for handel med PERI i den respektive gældende version når aftalen indgås (herefter benævnt som “PERI V&B”).

PERI Salgs- og lejebetingelser kan downloades her: Klik her

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse vilkår og betingelser og PERI salgs- og lejebetingelser, vil disse vilkår og betingelser have forrang.
1.2
Disse vilkår og betingelser gælder udelukkende til brug for domænet www.peri.dk. Separate vilkår og betingelser for brug gælder for andre hjemmesider og domæner leveret af PERI.
1.3
Separate vilkår og betingelser gælder for anvendelse af apps, web-baserede applikationer og software, leveret af PERI: PERI vilkår for brug af apps og web-baseret applikationer og vilkår og betingelser for online portalen myPERI (herefter henvist til med fællesbetegnelse som “andre PERI vilkår og betingelser for brug”). I tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse vilkår og betingelser og andre PERI vilkår og betingelser for brug, er det andre PERI vilkår og betingelser, der har forrang fremfor disse vilkår og betingelser.  
1.4
Øvrige forretningsforhold vil ikke blive påvirket af disse vilkår og betingelser.
1.5
Ved at bruge PERI hjemmesiden, erklærer brugeren sig herved indforstået med gyldigheden af disse vilkår og betingelser.

2      Beskyttelsesklausul
Medmindre der udtrykkeligt indgås en anden skriftlig aftale, er det udelukkende disse vilkår og betingelser, der gælder ved brug af PERI hjemmesiden. Andre bestemmelser, især brugerens generelle vilkår og betingelser, skal ikke udgøre en del af kontrakten, selv ikke om PERI ikke udtrykkeligt modsiger dem.

3      PERI tjenesteydelser og tildeling af brugsret til PERI hjemmeside
3.1
På hjemmesiden giver PERI både
- information om PERI produkter og projekter i form af illustrationer, gengivelser, tegninger og fotografisk dokumentation, grafik (herefter henvist til med fællesbetegnelsen “Billeder”) og tekster samt
-  software i form af web-baseret applikationer (herefter henvist til med fællesbetegnelsen “Information og Software”) til hentning eller downloading.
3.2
Alle billeder er øjebliksbilleder. PERI er ikke forpligtet til at skildre alle enkeltdele og elementer af PERI produkter på billeder.
3.3
Med levering af information og software, giver PERI brugeren en ikke-eksklusiv og uoverdragelig ret til, at bruge oplysninger og software som aftalt, eller hvis intet andet er aftalt, da en ret svarende til det formål, PERI har med tilgængeliggørelsen.

4      PERI hjemmesidens formål
PERI hjemmesidens formål er, at give brugeren information.

5      Rettigheder ved brug af PERI hjemmesiden
5.1
Brugen af PERI hjemmesiden og information og software leveret af PERI hjemmesiden, er grundlaget for disse vilkår og betingelser medmindre andre PERI vilkår og betingelser får forrang over disse vilkår.
5.2
Brugeren har ikke lov til at sælge eller lease PERI hjemmesiden, informationer eller software eller give licens til tredjepart. Medmindre andet er tilladt af ufravigelige lovbestemmelser, kan brugeren ikke ændre, udvikle eller oversætte information og software eller fjerne dele heraf.
5.3
Informationen og softwaren på PERI hjemmesiden er beskyttet af både ophavsretlige love samt af internationale copyright aftaler og andre love og aftaler om intellektuel ejendomsret. Brugeren skal følge loven omtalt i ovennævnte afsnit og må ikke fjerne alfanumeriske koder, varemærker og ophavsretslig information og software eller kopier heraf. Disse vilkår indebærer ikke en fravigelse af den lovbestemte beskyttelse af og regler for brug af computerprogrammer.
5.4 
Information, mærkenavn og andet indhold må ikke kopieres, reproduceres, leases, bruges, leveres eller på anden made benyttes uden forudgående skriftelig tilladelse fra PERI.
5.5
Brugen af PERI hjemmesiden er for øjeblikket ikke tidsbegrænset.

6      Brugerens forpligtelser
6.1
Ved brug af PERI hjemmesiden må brugeren ikke

  1. overtræde god moral med sin adfærd;
  2. bryde industriel beskyttelse og ophavsret eller andre ejendomsrettigheder;
  3. kommunikere indhold med virus, såkaldte trojanske heste eller andre programmeringer, der kan skade information eller software
    6.2
    Brugeren er forpligtet til at installere sikkerhedsforanstaltninger og anti-virus software på sin enhed(er).

7      Garantier
7.1
PERI giver ingen garantier eller forsikringer. I særdeleshed garanterer PERI ikke, at oplysningerne på PERI's hjemmeside er korrekte.
7.2
PERI giver ingen garanti for, at PERI's hjemmeside er tilgængelig på alle tidspunkter eller at den er fri for tekniske fejl.

8      Hyperlinks
PERI hjemmesiden kan indeholde hyperlinks til hjemmesider fra tredjepart. PERI påtager sig intet ansvar for indholdet af disse hjemmesider fra tredjepart og betragter ej heller deres indhold som PERI’s eget, da PERI ikke kontrollerer de linkede oplysninger og derfor heller ikke er ansvarlig for indholdet der. Hyperlinks benyttes på brugerens egen risiko.

9      Ansvar for juridiske og materielle fejl
Hvis information og software er gratis for brugeren på PERI hjemmesiden, er ansvaret hos PERI udelukket for materiale og juridiske fejl i information og software, især for deres korrekthed, fejlfrihed, manglende sikkerhed og ophavsret for tredje part, fuldstændighed og/eller anvendelighed, medmindre der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed.

10    Andre ansvar, virus
10.1
PERI’s erstatningsansvar for materielle og juridiske fejl er baseret på bestemmelserne i § 9. Ud over dette er ethvert ansvar hos PERI udelukket, hvis ansvaret ikke er obligatorisk i henhold til produktansvarsloven, på grund af forsæt, grov uagtsomhed, på grund af skader på liv, legeme eller helbred, på grund af antagelsen af en kvalitetsgaranti, på grund af svigagtig fortielse af en defekt eller på grund af overtrædelse af de grundlæggende kontraktlige forpligtelser. Erstatningskrav for overtrædelse af de grundlæggende kontraktlige forpligtelser er dog begrænset til den forudsigelige skade typisk for denne kontrakt, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.
10.2
Selvom PERI hele tiden bestræber sig på, at holde PERI hjemmesiden fri for virus, kan PERI ikke garantere at det ikke vil forekomme. Før brugeren downloader information og software, skal brugeren sørge for passende sikkerhedsudstyr og virusscanning for brugerens egen beskyttelse og til forebyggelse af vira på PERI hjemmesiden.
10.3
En ændring i bevisbyrden til skade for brugeren, er ikke forbundet med reglerne ovenfor i punkt 10.1 og 10.2.
10.4 
Dersom PERI’s erstatningansvar bortfalder eller begrænses, skal det samme gælde for juridiske repræsentanter, ansatte eller medhjælpere i PERI.

11    Videreudvikling / ophør
11.1
PERI er ikke forpligtet til at videreudvikle eller forbedre PERI hjemmesiden og den information og software der leveres til brugeren.
11.2
PERI forbeholder sig også retten til at opsige bestemmelserne på PERI hjemmesiden til enhver tid og uden begrundelse.

12    Data beskyttelse
Regler om databeskyttelse kan findes i databeskyttelseserklæringen, der kan findes her: Privatlivspolitik

13    Ændring af Vilkår og betingelser for brug
PERI forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser for brug til enhver tid. Der vil ikke være udtrykkelig henvisning til ændring af vilkår og betingelser for brug.

14    Lovvalg
Dansk rets almindelige regler regulerer forholdet mellem PERI og Brugeren.

15    Jurisdiktion
15.1

Jurisdiktionen for alle tvister, der måtte opstå som følge af det kontraktretlige forhold, skal de danske domstole.
15.2
PERI forbeholder sig også ret til, at indgive søgsmål i brugerens jurisdiktion.

16    Betalingssted
Betalingstedet er PERI Danmark A/S, Greve Main 26, 2670 Greve.

17    Kontakt PERI
Spørgsmål vedrørende brugen af PERI hjemmesiden bedes stilet til følgende e-mail adresse: info@peri.dk.